Print
Category: Ogłoszenia

Procedury w sprawach
małżeńskich i rodzinnych

Olsztyn – Kortowo

10-11 maja 2016 r.

Zaproszenie

WTOREK 10.05.2016

Centrum Edukacji Technologicznej „Stara Kotłownia” UWM

ul. Prawocheńskiego 9, Olsztyn

9.30 – Otwarcie konferencji (sala 102)

Powitanie Uczestników

Przemówienia Władz UWM w Olsztynie

Przemówienia Władz Regionu

Przemówienie Przedstawiciela Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Przemówienie Dyrektora CIiTT UWM

1. SES JA

PROCEDURY KANONICZNE I

godz. 10.00 – 11.15 (sala 102)

przewodniczący: dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM

prof. zw. dr hab. Bartosz Rakoczy (UMK)

Ciężar dowodu w postępowaniu o stwierdzenie nieważności małżeństwa

ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Sztychmiler (UWM, KAK)

Udział adwokata w procesie o nieważność małżeństwa po reformie procesu z 2015 roku

ks. prof. dr hab. Sylwester Kasprzak (KUL)

Środki dowodowe z wywiadu w kanonicznym procesie małżeńskim

Dyskusja

godz. 11.15 – 11.40 Kawa I

 

2. SES JA

PROCEDURY KANONICZNE II

godz. 11.40 – 13.00 (sala 102)

przewodniczący: ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Sztychmiler

ks. dr Maciej Kubala (UWM)

Założenia i charakterystyka tzw. „procesu skróconego” w prawie kanonicznym

dr Małgorzata Tomkiewicz (UWM)

Małżeństwo a zmiana płci w prawie polskim i kanonicznym – zagadnienia procesowe

mgr Rafał Kornat (KAK)

Różnica między pełnomocnikiem a adwokatem kościelnym co do uprawnień w procesie o nieważność

małżeństwa

ks. mgr lic. Tomasz Poterała MSC (UKSW)

Kwalifikacja homoseksualizmu w sprawach o nieważność małżeństwa w orzecznictwie Roty Rzymskiej

mgr Grzegorz Ćwikliński (UWM)

Pastoralny wymiar uproszczenia procedury stwierdzenia nieważności małżeństwa w Kościele katolickim

mgr lic. Małgorzata Oroń (KUL)

Uproszczenie procedury stwierdzenia nieważności małżeństwa na mocy motu prorio Mitis Iudex Dominus

Iesus a ochrona małżeństwa

Dyskusja

P RO GR AM

3. SES JA

PROCEDURY KANONICZNE III

godz. 11.40 – 13.00 (sala konferencyjna CIiTT)

przewodnicząca: dr Justyna Krzywkowska

ks. dr Lesław Krzyżak (Archidiecezja Przemyska)

Zadania obrońcy węzła małżeńskiego po papieskiej reformie procesu o nieważność małżeństwa z 2015 roku

dr Justyna Krzywkowska (UWM)

Prawo ubogich a koszty związane z procesem o nieważność małżeństwa

mgr Bogumiła Olejnik (UKSW)

Kompetencja trybunału kościelnego w sprawach o nieważność małżeństwa. Źródła, ewolucja, aktualne

ustawodawstwo

ks. mgr lic. Marek Paszkowski (MSAW)

Nieobecność strony w procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa

mgr lic. Natalia Bohacz (UKSW)

Zasady procesowe w sprawach o nieważność małżeństwa w świetle reformy Papieża Franciszka zawartej

w motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus

mgr lic. Agata Tarnacka (UKSW)

Rola biegłego psychologa w procesie rozwodowym oraz procesie o nieważność małżeństwa

Dyskusja

13.00 – 14.00 Obiad

4. SES JA

PROCEDURY CYWILNE I

godz. 14.00 – 15.30 (sala 102)

przewodniczący: dr Maciej Rzewuski

ks. prof. UWM dr hab. Mieczysław Różański (UWM),

Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. (UMB)

Rozwiązanie małżeństwa w Kodeksie Napoleona

dr Joanna Studzińska (KUL)

Charakter postępowania o wykonywanie kontaktów z dzieckiem oraz o ich wyegzekwowanie

dr Dorota Krekora-Zając (UW)

Postępowanie w sprawie ustalenia pochodzenie dziecka od matki jako współczesne wyzwanie prawa

rodzinnego

dr Aleksandra Klich (US)

Hierarchiczność środków dowodowych w sprawach małżeńskich – zagadnienia praktyczne

mgr Karolina Ziemianin (US)

Ograniczenie jawności postępowania w sprawach małżeńskich i rodzinnych

mgr Michał Wojdała (US)

Znaczenie dokumentacji medycznej w sprawach o unieważnienie małżeństwa

Dyskusja

5. SES JA

PROCEDURY CYWILNE II

godz. 14.00 – 15.30 (sala konferencyjna CIiTT)

przewodnicząca: dr Magdalena Rzewuska

dr Dawid Daniluk (UWM)

Nakaz zapłaty sumy pieniężnej w sprawach dotyczących wykonywania kontaktów rodziców z dzieckiem

mgr Anna Urbańska-Łukaszewicz (Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka INP PAN)

Wpływ nowelizacji KRO i KPC z 2015 r. na postępowania w sprawach między rodzicami a dziećmi

mgr Paweł Kędziora

Przysposobienie pełne w prawie polskim

mgr Magdalena Tuszyńska (KUL)

Procedura odebrania dziecka w prawie polskim

mgr Paulina Konarska (UMK

Mediacja w sprawach o rozwód jako instytucja służąca ochronie trwałości małżeństwa i rodziny

mgr Mateusz Fąfara (UWr)

Rola mediatora w sprawach rozwodowych

mgr Rafał Wójcicki (KAK)

Postępowanie cywilne odrębne o rozwód a dobro małoletnich dzieci

mgr lic. Piotr Jantos (UJ)

Sądowa kontrola porozumienia małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu

kontaktów z dzieckiem po rozwodzie

mgr Piotr Aszkiełowicz (UWM)

Ochrona wolności sumienia i wyznania rodziców w postępowaniu przed sądem opiekuńczym

mgr Anna Kledyńska (UWM)

Uprawnienia i obowiązki wynikające z prawa do lokalu mieszkalnego służącego zaspokajaniu potrzeb rodziny

Dyskusja

godz. 15.30 – 15.50 Kawa II

6. SES JA

PROCEDURY CYWILNE III

godz. 15.50-17.30 (sala 102)

ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM

dr Maciej Rzewuski (UWM)

Uwagi na temat właściwości sądu w sprawach małżeńskich

dr Edyta Gapska (KUL)

Internetowe metody rozwiązywania sporów małżeńskich w postępowaniu cywilnym

dr Anna Natalia Schulz (Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka INP PAN)

Zasada partycypacji dziecka w postępowaniach w sprawach rodzinnych i małżeńskich – wybrane zagadnienia

prawno-porównawcze

dr Katarzyna Ciućkowska-Leszczewicz (UWM)

Dochodzenie roszczeń wynikających ze szkody wyrządzonej przez małoletniego

dr Magdalena Rzewuska (UWM)

Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych

dr Jerzy Akińcza (UWM)

Zawezwanie do próby ugodowej wobec biegu terminu przedawnienia. Potrzeba właściwej wykładni.

Dyskusja

18.00 Msza św. w kościele akademickim pod przewodnictwem JE abpa dra Józefa Górzyńskiego

19.00 Uroczysta kolacja w restauracji „Panorama” – Hotel Park w Olsztynie

ŚRODA 11.05.2016

Centrum Konferencyjne UWM, ul. Dybowskiego 11, Olsztyn

9.25-9.40 Wystąpienie Witolda Zielińskiego z Amundi Polska TFI S.A., reprezentującego sponsora

konferencji – Credit Agricole Bank Polska S.A.

7. SES JA

PROCEDURY CYWILNE I ADMINISTRA CYJNE

godz. 9.40 – 11.30 (aula cytrynowa)

przewodniczący: ks. prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski

dr hab. Anna Tunia (KUL)

Procedura zawarcia małżeństwa konkordatowego - administracyjna czy cywilna?

dr Piotr Piszczek (UWM)

Ochrona rodzin cudzoziemców w praktyce orzeczniczej sądownictwa administracyjnego

dr Maciej P. Gapski (KUL)

Status prawny dłużnika alimentacyjnego w postępowaniu w przedmiocie przyznania świadczeń z Funduszu

Alimentacyjnego

mgr Piotr Wrona (US, kancelaria Komornika Sądowego w Szczecinie)

Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych na podstawie postanowienia o udzielenie zabezpieczenia

mgr Adrianna Tymieniecka (UWM)

Postępowanie o nadaniu dziecku nazwiska z perspektywy prawa polskiego

mgr Dorian Lewandowski (EWSPiA)

Ustalenie faktu rozkładu pożycia małżeńskiego w procesie cywilnym

mgr Magdalena Debita (UWr)

Ochrona życia poczętego w świetle orzecznictwa polskiego

Dyskusja

8. SES JA

STUDEN CI O PROCEDURA CH SĄDOWYCH

godz. 9.40 – 11.30 (sala 10 CK)

przewodniczący: dr Dawid Daniluk

Łukasz Pilarz (UŚ)

Przyszłość ubezwłasnowolnienia w Polsce – uwagi proceduralne na tle wymogów prawa międzynarodowego

Mateusz Subkowski (UKW)

Istnienie małżeństwa i jego ustanie a postępowanie w sprawie zmiany płci według aktualnego stanu

prawnego oraz w świetle projektu ustawy o uzgadnianiu płci

Julita Przeradzka (UWM)

Dokumenty potrzebne do wniesienia sprawy o separację w prawie kanonicznym i polskim

Ewelina Lewandowska (UWM)

Proces o nieważność małżeństwa kanonicznego a ustalenie nieistnienia małżeństwa cywilnego

Aneta Klimowicz, Katarzyna Jędrzejczyk (UWM)

Obowiązki notariusza w procesie o nieważność małżeństwa

Karolina Rzeczkowska (UWM)

Trudności interpretacyjne „ważnych powodów” w zezwoleniu sądu na małżeństwo małoletniej

Milena Powirska (UWM)

Wywiad środowiskowy na zlecenie sądu

Mateusz Tubisz (UWM)

Zasady zwalniania z kosztów sądowych w sprawach małżeńskich i rodzinnych

Magdalena Turulska (UWM)

Postępowanie o prawa dziecka na podstawie wyroków rozwodowych

Agata Skowron, Marek Majerski (UMK)

Postępowanie w sprawach o unieważnienie małżeństwa ze względu na chorobę psychiczną lub niedorozwój

umysłowy

Laura Urbańska (UWM)

Poszlaka jako środek dowodowy w sprawach małżeńskich i rodzinnych

Emilia Rosiak (UWM)

Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci - wymagane standardy

Natalia Rudzińska (UWM)

Interwencja kuratora rodzinnego w rodzinę na podstawie wydanych zarządzeń sądu opiekuńczego

Paulina Paleń (UWM)

Ingerencja sądowa w prawo do kontaktu z dzieckiem

Dyskusja

11.30 – 12.00 Kawa III

9. SES JA

PROCEDURY KARNE

godz. 12.00 – 13.15 (aula cytrynowa)

przewodniczący: ks. dr Maciej Kubala

ks. prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (UO)

Naruszenie zasady ochrony rodziny w przepisach ruchu drogowego

dr Bartłomiej Gadecki (Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ w Olsztynie)

Ochrona małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym w sprawach o przestępstwa przeciwko

rodzinie i opiece (zagadnienia wybrane)

mgr Elwira Natalia Kałędek (UWM)

Wybrane zagadnienia teorii i praktyki postępowania karnego w sprawach o przestępstwo niealimentacji

Kacper Milkowski (UWM)

Ochrona kobiet przed przemocą w praktyce orzeczniczej sądownictwa w Polsce

Anna Warakomska (UWM)

Dziecko jako świadek w procesie karnym

Dyskusja

13.15 Podsumowanie obrad

13.25 Obiad

Zasad y uczestnictwa

1. Osoby zamierzające uczestniczyć w konferencji (bez wygłaszania referatu) proszone są o nadesłanie

do dnia 27.04.2016 r. do sekretariatu wypełnionego zgłoszenia uczestnictwa.

2. W celu zapewnienia pełnego uczestnictwa w Konferencji należy do 27.04.2016 r. wpłacić kwotę

wpisową na konto UWM w Olsztynie:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

92 1030 1218 0000 0000 9113 2567

tytułem: Konf. 24.880.049-500

(podając w nawiasie własne imię i nazwisko)

Opłata wynosi 450 zł i obejmuje materiały konferencyjne, obiady, przerwy kawowe, uroczystą kolację.

3. Noclegi i śniadanie należy zorganizować we własnym zakresie.

4. Przyjazd na Konferencję Uczestnicy i Prelegenci pokrywają we własnym zakresie.

5. Uczestnictwo w sesjach konferencyjnych bez korzystania z posiłków i materiałów konferencyjnych

jest bezpłatne.

patronat medialn y

sponsorz y

Kontakt:

Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego

Wydział Prawa i Administracji UWM

ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Strona internetowa konferencji:

https://sites.google.com/site/okpproc/home

Koordynator:

dr Justyna Krzywkowska

tel. kom. 784 548 237

Komit et ho norowy

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości

JE bp dr hab. Artur Grzegorz Miziński

Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

JE abp dr Wojciech Ziemba

Metropolita Warmiński

Artur Chojecki

Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Gustaw Marek Brzezin

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

JM prof. zw. dr hab. Ryszard Górecki

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

JE abp prof. dr hab. Andrzej Dzięga

Przewodniczący Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski

prof. zw. dr hab. Stanisław Pikulski

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ks. prof. zw. dr hab. Józef Krukowski

Prezes Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Sztychmiler

Przewodniczący Korpusu Adwokatów Kościelnych w Polsce

Komit et naukowy

ks. prof. zw. dr hab. Wojciech Góralski – UKSW (Warszawa)

prof. zw. dr hab. Bartosz Rakoczy – UMK (Toruń)

ks. prof. zw. dr hab. Tomasz Rozkrut – UPJPII (Krakow)

ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Sztychmiler – UWM (Olsztyn)

prof. dr hab. Marek Andrzejewski – US (Szczecin)

prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska – US (Szczecin)

prof. dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz – KUL (Lublin)

ks. prof. dr hab. Janusz Kowal – PUG (Rzym)

prof. dr hab. Piotr Krajewski – UWM (Olsztyn)

prof. dr hab. Mieczysław Różański – UWM (Olsztyn)

dr Justyna Krzywkowska – UWM (Olsztyn)

KOMITET ORGANIZACYJNY

ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Sztychmiler

ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM

dr Justyna Krzywkowska – koordynator konferencji

dr Dawid Daniluk

ks. dr Maciej Kubala

dr Magdalena Rzewuska

dr Maciej Rzewuski

mgr lic. Monika Krzywkowska

ks. mgr lic. Marek Paszkowski

Kacper Milkowski (KN Fides)

Natalia Rudzińska (SKNPK)

Organiz ato rzy

Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego WPiA UWM

Korpus Adwokatów Kościelnych w Polsce

Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie

Studenckie Koło Naukowe Prawników Kanonistów

Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego FIDES

Marszałek Województwa

Warmińsko-Mazurskiego