....................................................

                                                                                                                                                               miejscowość, data

...................................................................................

imię i nazwisko Autora, stopień naukowy

 

...................................................................................

afiliacja

 

 

Redakcja

„Biuletynu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich”

Al. Racławickie 14, c-742

20-950 Lublin

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że przysługuje mi wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe) do artykułu pt.: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

1. Oświadczam, że artykuł został napisany przeze mnie osobiście.

2. Oświadczam, że artykuł nie jest obciążony roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

3. Oświadczam, że artykuł nie był dotychczas w części lub w całości publikowany.

4. Oświadczam, że artykuł nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.

5. Oświadczam, że artykuł finansowały/nie finansowały (niepotrzebne skreślić) instytucje naukowo-badawcze, stowarzyszenia lub inne podmioty (jeśli tak, proszę wskazać, jakie)

 

 

 

 

  

 

                     ...................................................................

podpis Autora