Aleksandra Rybaczek

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kościół – Naród – Państwo w perspektywie 1050-letniej rocznicy chrztu polski. Historia i teraźniejszość” Poznań, 3-5 września 2017 roku

 

W dniach 3-5 września 2017 r. odbyła się Ogólnopolska Kon­fe­ren­cja Nau­kowa pt. „Kościół – Naród – Państwo w perspektywie 1050-letniej rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość”, zorganizo­wa­na pod patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądec­kiego, Metropolity Poznańskiego, Przewodniczącego Konferencji Epi­skopatu Polski. Wydarzenie miało miejsce w Arcybiskupim Semi­na­rium Duchownym w Poznaniu, a jego organizatorami by­li: Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kuria Metropolitalna w Poznaniu, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wy­dział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL oraz Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

Anna Słowikowska*

Nowości wydawnicze polskich kanonistów**

1.      Góralski Wojciech, Matrimonium facit consensus, t. III: Z orze­cz­nictwa Trybunału Roty Rzymskiej w sprawach o nieważność mał­żeństwa rozpoznanych z tytułów dotyczących zgody mał­żeń­skiej (1997-2016), Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2018.

Agnieszka Romanko

Ś.P. Ks. kan. mgr lic. Piotr Podolak (1968 -2017)[1]

Dnia 2 stycznia 2017 r., zmarł w 49. roku życia i 24. roku kapłaństwa, ks. kan. mgr lic. Piotr Podo­lak, kapłan Archidiecezji Warmińskiej, członek zwyczajny Stowa­rzy­szenia Kanonistów Polskich.

Wiesław Bar OFMConv

Ś.P. Ks. kan. dr Kazimierz Gajda (1935-2017)

Urodził się  24 lipca 1935 r. w Klemen­towi­cach. Po edukacji podstawowej w miejscowej szkole, w la­tach 1949-1953 uczył się w Liceum Ogólnokształcą­cym w Garbowie, gdzie zdał ma­turę w 1953 r.

Kazimierz Święs

Ś.P. Ks. Bp dr hab. Kazimierz Ryczan (1939-2017)

Ryczan Kazimierz, biskup diecezji kieleckiej, pra­cownik Instytutu Teologii Pastoralnej i Kate­chetyki KUL, członek honorowy Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.