Wojciech Góralski, Wykluczenie bonum sacramenti (kan. 1101 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku) w wyroku c. Benedetto Tuzia (Biskup Orvieto-Todi) z 16 maja 2016 roku w procesie skróconym

Mając na uwadze troskę o dobro duchowe, w szczególności o zbawienie, małżonków związanych małżeństwem kanonicznym, którzy następnie rozwiedli się i żyją w nowych związkach (tzw. nieregularnych), i którzy pragną uregulować swój status cywilny na forum kościelnym albo już złożyli w sądzie kościelnym odpowiedni w tym celu wniosek, papież Franciszek dokonał reformy procesu małżeńskiego. Wydane przezeń 15 sierpnia 2015 r. motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus dla Kościoła Łacińskiego oraz motu proprio Mitis et misericors Iesus dla Kościołów Wschodnich, obydwa opublikowane 8 września 2015 r.[1], wprowadziły do dotychczasowego ustawodawstwa kościelnego w prze­dmiocie procesu małżeńskiego wiele daleko idących zmian. Gdy chodzi o Kościół Łaciński, wymienione motu proprio modyfikuje i uzupełnia dotychczasowe regulacje zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.[2] (kan. 1671-1691) oraz w Instrukcji Papieskiej Rady Tekstów Prawnych Dignitas connubii z 25 stycznia 2005 r.[3]

Paweł Zawada

Jubileuszowa ogólnopolska konferencja naukowa „Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim”

Włocławek, 5-7 września 2016 roku

 

W dniach 5-7 września 2016 r. w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku odbyła się Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim”. Organizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL i Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

Malwina Kędracka

VI Ogólnopolska konferencja naukowa

„Kodeks Prawa Kanonicznego

w badaniach młodych naukowców”

Lublin, 3 czerwca 2017 roku

Dnia 3 czerwca 2017 r. w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, nad którą patronat honorowy objął Jego Ekscelencja Biskup Artur Grzegorz Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski. Organizatorami tego wydarzenia naukowego byli: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konsty­tucyjnego KUL; Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie; Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL; Stowarzyszenie Kanonistów Polskich oraz Stowarzyszenie Absolwen­tów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL.

Mirosław Sitarz, Wymogi na urząd kanclerza kurii diecezjalnej

Ustawodawca w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.[1] stanowi: „W każdej kurii należy ustanowić kanclerza […]” (kan. 482 § 1). W związku z powyższą dyspozycją, kanclerz jest organem obligatoryjnym. Biskup diecezjalny jest zobowiązany do jego ustanowienia w swojej kurii[2]. Podstawowym zadaniem kanclerza jest troska o sporządzanie i wysyłanie akt kurialnych oraz strzeżenie ich w archiwum kurii (kan. 482 § 1; kan. 486-491)[3].

Józef Krukowski, Stolica Apostolska wobec komunizmu. Od Benedykta XV do Jana Pawła II

Problematyka relacji między Stolicą Apostolską[1] a państwami komunistycznymi obejmuje szereg zagadnień pragmatycznych i doktrynal­nych. Na wstępie trzeba zwrócić uwagę na tożsamość Stron tych relacji i celów każdej z nich.

Tomasz Rozkrut

Rola adwokata w zreformowanym procesie małżeńskim

Rozpoczynając refleksję nad zadaniami adwokata we współ­czes­nym, znacznie zreformowanym przez papieża Franciszka w 2015 r. orzekaniu nieważności małżeństwa przez sądownictwo Kościoła[1], warto przywołać niezmienną zasadę, która poucza, że zawsze należy pamiętać o prawie Bożym, kiedy aplikujemy prawo kanoniczne do po­szczególnych przy­padków[2]. Przede wszystkim należy mieć tutaj na myśli jedność, nieroze­rwalność oraz sakramentalność instytucji mał­żeństwa.