Agnieszka Romanko*

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Poznań, 4 września 2017 roku

 

Dnia 4 września 2017 r. w Arcybiskupim Seminarium Duchow­nym w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Kano­ni­stów Pol­skich.

1. Walne Zebranie SKP otworzył ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, prezes Stowarzyszenia. Przewodniczącym Zebrania został wybrany ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut, natomiast sekretarzem – dr Ag­nie­szka Ro­manko.

2. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 31 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. przedstawił ks. Krukowski. Prezes stwierdził, że Stowarzyszeniem kierował Zarząd wybrany dnia 8 września 2015 r. w składzie: prof. Krukowski – prezes; ks. prof. dr hab. Wojciech Góral­ski – wiceprezes; ks. dr Czesław Bielec – se­kre­tarz-skarbnik; ks. prof. dr hab. Józef Krzywda – członek Zarządu; ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL – członek Zarządu. Kontrolę nad działalnością Zarządu sprawowała Komisja Rewizyjna, w której skład wchodzili: ks. dr Ireneusz Borawski – przewodniczący; ks. kmdr dr Zbigniew Jaworski – członek; dr Justyna Krzywkowska – członek.

W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie liczyło 813 członków, w tym 28 honorowych i 785 zwyczajnych. Walne Zebranie, na wnio­sek Zarządu, powołało 1 członka honorowego: bp. dr. Ryszarda Ka­synę – pa­sterza diecezji pelplińskiej.

Prezes Stowarzyszenia podkreślił, że w roku sprawozdawczym Za­rząd był współorganizatorem trzech konferencji: 1) Jubileuszowej Ogól­nopolskiej Konferencji Naukowej SKP pt. „Małżeństwo i rodzina w pra­wie kanonicznym i w prawie polskim” (Włocławek, 5-7 wrze­śnia 2016 r.); 2) VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Kodeks Prawa Kano­nicznego w badaniach młodych naukowców” (Lublin, 3 czerwca 2017 r.); 3) Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej SKP pt. „Kościół – Naród – Państwo w perspektywie 1050-rocznicy Chrztu Polski. Historia i te­raź­niejszość” (Poznań, 3-5 września 2017 r.). Po­nadto, w roku sprawo­zdaw­czym zostały opublikowane materiały z konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie: 1) Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. J. Krukowski, M. Sitarz, J. Gręźlikowski, To­wa­rzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, ss. 208; 2) Kościół a Naród i Pań­stwo w perspektywie 1050. rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniej­szość, red. J. Krukowski, M. Sitarz, I. Dosz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, ss. 268, a także „Biuletyn SKP” nr 30.

Profesor złożył gratulacje w związku z uzyskaniem naukowego ty­tu­łu profesora ks. Józefowi Wroceńskiemu (UKSW).

3. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za okres sprawo­zda­wczy przedstawił ks. Bielec. Zaapelował o uregulowanie zaległych składek członkowskich, które są obowiązkiem każdego członka Sto­warzyszenia (art. 6 § 3 Statutu SKP). Zarząd podjął decyzję, aby za­przestać wysyłanie „Biuletynu SKP” do osób, które nie uregulowały składek członkowskich. Walne Zebranie uchwaliło wniosek, aby przed wykonaniem powyższej decyzji sekretarz-skarbnik pisemnie powiadomił indywidualnie każdego, kto nie uregulował składek człon­kowskich.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił ks. I. Borawski. Stwierdził, że działalność Zarządu SKP była zgodna ze Statutem, wnio­skując o udzielenie absolutorium.

5. Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z dzia­łal­ności SKP, sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia oraz spra­wo­zda­nie Ko­mi­sji Rewizyjnej dotyczące działalności Zarządu w okresie sprawo­zdaw­czym. Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi i Komisji Re­wizyjnej za rok sprawozdawczy od 31 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.

6. Prezes SKP przedstawił plan działalności Stowarzyszenia na przy­szły rok.

– zachęcił do nadsyłania artykułów do „Biuletynu SKP”;

– zachęcił do zgłaszania propozycji dotyczących tematyki i miejs­ca następnych konferencji Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Od­noś­nie do miejsca, ks. dr hab. Piotr Steczkowski, prof. UR – po kon­sul­tacji z bi­skupem diecezjalnym – zaproponował, aby najbliższa kon­fe­rencja SKP odbyła się w Rzeszowie; zaś w odniesieniu do te­ma­tyki, prof. Krukowski poddał pod rozwagę dwa zagadnienia: 1) hi­sto­ria konkordatów w związ­ku z 20-leciem ratyfikacji Konkordatu mię­dzy Stolicą Apostolską a Rze­cząpospolitą Polską; 2) współczesne za­gad­nienia prawa małżeńskiego i rodzinnego.

7. W ramach wolnych wniosków:

– prof. Góralski zaprosił na Międzynarodową Konferencję Nauko­wą pt. „Kodeks Pio-Benedyktyński między tradycją a rozwojem. W 100. ro­cz­nicę promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 ro­ku” (UKSW, 9 listopada 2017 r.);

– prof. Rozkrut zaprosił na doroczną konferencję naukową w Kra­ko­wie (listopad, 2017 r.).

8. Przewodniczący podziękował wszystkim za uczestnictwo i zam­knął Walne Zebranie SKP.Dr Agnieszka Romankoasystent w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubel­skiego Ja­na Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Information about Author: Agnieszka Romanko, Ph.D. – assistant, Department of Public and Constitutional Church Law, Institute of Canon Law, Faculty of Law, Canon Law and Ad­mi­ni­stration at the John Paul II Catholic University of Lublin, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.