Paweł Banduła*

 

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”. Lublin, 26 maja 2018 roku

 

Dnia 26 maja 2018 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ko­deks Prawa Kano­nicznego w badaniach młodych naukowców”.

Patro­nat nad tym cyklicznym – od 2012 r. – wydarzeniem naukowym objął Biskup Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski. Organizatorami konferencji byli: Ka­tedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Praw­nicza Polskiej Aka­demii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwen­tów i Przy­jaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Sto­wa­rzyszenie Kanonistów Polskich oraz Wydział Nauk Prawnych Towa­rzystwa Naukowego KUL. Radę naukową tworzyli: ks. dr hab. Miro­sław Sitarz, prof. KUL – przewodniczący; ks. prof. dr hab. Józef Kru­kowski (TN KUL/SKP) – wiceprzewodniczący; o. prof. dr hab. Wiesław Bar (KUL); ks. dr hab. Tomasz Gałkowski, prof. UKSW; prof. dr hab. Jan Gliński (PAN); ks. prof. dr Paweł Malecha (Pontificia Universita Gre­go­riana, Rzym); ks. dr hab. Bogusław Migut, prof. KUL; o. dr hab. Damian Němec (Univerzita Palackého v Olomouci); ks. dr hab. Marek Saj, prof. UKSW; o. prof. dr hab. Zbigniew Suchecki (Pontificia Universita Anto­nianum, Rzym); ks. prof. dr hab. Józef Wroceński (UKSW); se­kretarze: dr Agnieszka Romanko i dr Anna Słowikowska. Skład komitetu orga­nizacyjnego był następujący: dr Judyta Dworas–Kulik, o. dr Stanisław Kawa, ks. mgr lic. Paweł Lewandowski, dr A. Romanko, prof. M. Sitarz, dr A. Słowi­kowska, ks. mgr lic. Radosław Wnuk i dr Paweł Zając. Pa­tronat medialny za­pewniło Wydawnictwo Od.Nowa.

Otwarcia konferencji dokonali: ks. M. Sitarz, kierownik Katedry Kościelne­go Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, przewod­ni­czący SAWP KUL; ks. J. Krukowski, prezes SKP, przewodniczący Ko­mi­sji Prawniczej PAN Od­dział w Lublinie oraz dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL, dziekan Wydział Pra­wa, Prawa Kanonicznego i Admini­stra­cji KUL.

Konferencja składała się z 13 sesji. Każda z sesji została uwień­czo­na dysku­sją.

Pierwszej sesji przewodniczył prof. Krukowski, zaś referaty przed­łożyli: ks. Krzysztof Górski (PUG) – „Odpusty i ich uzyskiwanie w po­szczególnych Ko­ściołach” oraz A. Romanko (KUL) – „Prawo do obrony przed sądem w Kodek­sie Prawa Kanonicznego z 1983 roku”.

Sesję II A prowadziła dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL. Pre­le­gen­tami byli: J. Dworas–Kulik (KUL) – „Bigamia w prawie kano­nicz­nym”; ks. Ra­fał Kaniecki (PUG) – „Come si deve partecipare alla Santa Messa per adempiere il precetto festivo?”; P. Zając (ASzWoj) – „Bez­pieczeństwo danych osobowych w Kościele katolickim w Polsce”; ks. Krzysztof Białowąs (PUG) – „Droga do beatyfikacji i kanonizacji według motu proprio Maiorem hac delic­tionem”.

Sesji II B przewodniczył ks. prof. M. Saj. Referaty wygłosili: Karo­li­na Le­mierz (KUL) – „Problem mediacji w sprawach karnych. Studium porównaw­cze”; Agnieszka Smoluchowska (KUL) – „Obostrzenia wy­miaru kary w prawie kanonicznym oraz polskim prawie karnym”; ks. Tomasz Jarząbek (KUL) – „Przestępstwa seksualne wobec małoletnich w prawie kanonicznym”; ks. Miloš Kohútek (KUL) – „Nadużycia sek­su­al­ne na płaszczyźnie ofiary i sprawcy (kan. 1395 § 2)”.

Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski (KUL) prowadził Sesję II C. Prelegen­tami byli: ks. Paweł Kaleta (KUL) – „Pobożne oświadczenia woli jako forma finansowania Kościoła (kan. 1299)”; ks. P. Lewan­dow­ski (KUL) – „Realizacja prawa duchownych do godziwego utrzymania przy okazji wizyty duszpaster­skiej według polskiego ustawodawstwa partykularnego”; ks. Dominik Dryja (KUL) – „Realizacja kompetencji kreacyjnych biskupa diecezjalnego w wyko­nywaniu władzy sądowniczej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku”; Łu­kasz Sztolf (KUL) – „Sposoby utraty urzędu proboszcza według Kodeksu Prawa Kano­nicz­nego z 1983 roku”.

Sesji III A przewodniczył prof. W. Bar. Referaty przedstawili: Lidia Fiej­dasz–Buczek (KUL) – „Kanoniczne rozpoznanie, przeniesienie i konsekracja relikwii według instrukcji Kongregacji Spraw Kanoniza­cyjnych z 8 grudnia 2017 roku”; ks. R. Wnuk (KUL) – Wymogi na urząd formatorów seminaryjnych według Magisterium Kościoła łaciń­skie­go”; Malwina Kędracka (KUL) – „Ewo­lucja kodeksowych uregulowań dotyczących duszpasterskiej opieki nad małżeń­stwami mieszanymi”; ks. Marcin Bałdyga (KUL) – „Wykluczenie bonum prolis w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich”.

Sesję III B prowadził prof. Krukowski. Prelegentami byli: Joanna Przyby­sławska (KUL) – „Metropolitalne organy władzy w Kodeksie Prawa Kanonicz­nego z 1983 roku”; ks. Štefan Brinda (KUL) – „Prymat św. Piotra według Ko­deksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku”; ks. Ra­fał Dappa (UŚ) – „Egzorcysta i jego posługa w prawie kodeksowym i pozakodeksowym”; ks. Adam Fabiań­czyk (KUL) – „Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w prawie ko­ściel­nym”.

Ks. prof. M. Saj przewodniczył sesji III C. Referaty wygłosili: Na­ta­lia Gro­chowska (UKSW) – „Pojęcie świadka w kanonicznym i polskim postępowaniu karnym”; Małgorzata Makowska (UKSW) – „Etyka i mo­ralność w nakładaniu sankcji w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 ro­ku”; Daniel Przygoda (UKSW) – „Problematyka dopuszczenia do Ko­munii św. osób żyjących w tzw. sytuacjach nieregularnych”; Marlena Kot (UKSW) – „Udzielnie zezwolenia oraz dyspensy osobom dotknię­tym przeszkodą wieku według prawa polskiego i prawa kano­ni­cz­ne­go”.

Sesję IV A prowadził ks. dr hab. Leszek Adamowicz. Prelegentami byli: ks. Mariusz Szypa (KUL) – „Bazylika mniejsza według prawa li­turgicznego”; An­gelo Dąbrowski (UKSW) – „Zawieranie małżeństw mieszanych pomiędzy wier­nymi Kościoła rzymskokatolickiego i Ko­ścioła polskokatolickiego w Rzeczypo­spolitej Polskiej”; ks. Mariusz Bakalarz (KUL) – „Kształtowanie się aktualnego porządku prawnego katolickich Kościołów wschodnich na przykładzie urzędów proto­syn­cela i syncela”.

Sesji IV B przewodniczył ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk (KUL). Refera­ty wygłosili: Aleksandra Rybaczek (KUL) – „Specyfika wyro­ko­wania w kano­ni­cznym procesie skróconym o nieważność małżeń­stwa”; s. Ganna Tumanevych (KUL) – „Wpływ osobowości dyssocjalnej na rozeznanie oceniające co do is­tot­nych praw i obowiązków mał­żeń­skich”; Daria Cicha (KUL) – „Unieważ­nienia małżeństwa cywilnego a stwierdzenie nieważności małżeństwa w proce­sie kano­nicznym – analiza porównawcza”.

O. prof. W. Bar prowadził sesję IV C. Prelegentami byli: Magdalena Lenart (KUL) – „Ważność i godziwość sakramentu chrztu a osoba sza­farza w ujęciu historyczno-normatywnym”; ks. Bartosz Trojanowski (PWT we Wrocławiu) – „Trudności interpretacyjne kan. 868 § 2 Ko­deksu Prawa Kanonicznego z 1983 ro­ku. Kwestie prawne i teologicz­ne”; ks. Maciej Kołodziejski (UKSW) – „Chrzest i jego skutki w per­spe­ktywie prawa kościelnego”.

Sesji V A przewodniczył prof. Saj. Referaty wygłosili: ks. Vasyl Pla­khotka (KUL) – „Recepcja norm kodeksowych w Synodzie Łuckim z 1927 roku”; ks. Marcin Bider (UPH w Siedlcach) – „Vir baptizatus podmiotem święceń diako­natu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku w ujęciu prawno-histo­rycz­nym”; o. S. Kawa (Instytut im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie) – „In­sty­tucja separacji w prawie kanonicznym i ukraińskim”.

Sesję V B prowadził ks. prof. L. Adamowicz. Prelegentami byli: Martyna Pereta (KUL) – „Ochrona prawa dziecka do wychowania w prawie Kościoła ła­cińskiego”; Roksana Czuba (KUL) – „Odpowie­dzialność rodziców za przekaz wiary”.

Ks. prof. Mikołajczuk przewodniczył sesji V C. Referaty wygłosili: Urszula Wasilewicz (Sąd Metropolitarny Lubelski) – „Status prawny miejsc kultu we Francji”; ks. Paweł Wróbel (KUL) – „Tożsame obo­wiązki i ograniczenia zakon­ników i duchownych”; Kamil Niedział­kow­ski (KUL) – „Kremacja w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w partykularnym prawie polskim”.

W ramach zamknięcia konferencji głos zabrali: ks. prof. M. Saj oraz ks. prof. M. Sitarz, który dziękując przewodniczącym sesji, prele­gen­tom i ich pro­motorom, a także wszystkim uczestnikom za obecność, zaprosił na kolejną kon­ferencję za rok.Paweł Banduła – student, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ul. Śląska 28h, 32-500 Chrzanów; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Information about Author: Paweł Banduła – student, Institute of Canon Law, Faculty of Law, Canon Law and Administration at the John Paul II Catholic University of Lublin, ul. Śląska 28h, 32-500 Chrzanów, Poland; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.