Agnieszka Romanko*

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Włocławek, 6 września 2016 roku

 

Dnia 6 września 2016 r. w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

1. Walne Zebranie SKP otworzył ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, prezes Stowarzyszenia. Przewodniczącym Zebrania został wybrany ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut, natomiast sekretarzem – dr Agnieszka Romanko.

2. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 31 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. przedstawił ks. Krukowski. Prezes stwierdził, że Stowa­rzyszeniem kierował Zarząd wybrany dnia 8 września 2015 r. w składzie: prof. Krukowski – prezes; ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski – wiceprezes; ks. dr Czesław Bielec – skarbnik; ks. prof. dr hab. Józef Krzywda – członek Zarządu; ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL – członek Zarządu. Kontrolę nad działalnością Zarządu sprawowała Komisja Rewizyjna, w której skład wchodzili: ks. dr Ireneusz Borawski – przewodniczący; ks. kmdr dr Zbigniew Jaworski – członek; dr Justyna Krzywkowska – członek.

W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie liczyło 761 członków, w tym 27 honorowych i 734 zwyczajnych. W ciągu roku przybyło 20 nowych członków, natomiast 5 zmarło: abp dr Zygmunt Zimowski; o. dr Józef Łapiński; ks. mgr Bernard Mielcarzewicz; ks. mgr lic. Linas Dūkšta; p. mgr Szczepan Jarosz. Walne Zebranie, na wniosek Zarządu, powołało 2 członków honorowych: abp. dr. Stanisława Gądeckiego – Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i bp. dr. Wiesława Meringa – pasterza Diecezji Włocławskiej.

Prezes Stowarzyszenia podkreślił, że w roku sprawozdawczym Zarząd był współorganizatorem trzech konferencji:

1)       Międzynarodowej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pt. „Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań” (Łomża, 7-9 września 2015 r.);

2)       V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Kodeks Prawa Kanoni­cznego w badaniach młodych naukowców” (Lublin, 4 czerwca 2016 r.);

3)       Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej SKP pt. „Małżeń­stwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim” (Włocła­wek, 5-7 września 2016 r.).

Ks. Krukowski podkreślił, że dzięki staraniom prof. Sitarza – Kierownika Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL – zostały opublikowane materiały z ubiegłorocznej konferencji Stowarzyszenia. Prezes podziękował ks. Sitarzowi i komitetowi redakcyjnemu „Biuletynu SKP” za wydanie kolejnego numeru periodyku, który znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2015 r. z liczbą 6 pkt. za publikację.

Profesor złożył gratulacje tym członkom SKP, którzy uzyskali tytuł naukowy profesora zwyczajnego (ks. Wiesław Kiwior, UKSW) oraz stopień naukowy doktora habilitowanego (o. Piotr Skonieczny, UKSW; ks. Marek Stokłosa, UKSW).

3. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy przedstawił ks. Bielec, skarbnik SKP. Ponownie zaapelował o uregulowanie zaległych składek członkowskich, które są obowiązkiem każdego członka Stowarzyszenia (art. 6 § 3 Statutu).

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił ks. Borawski, członek Komisji Rewizyjnej. Stwierdził, że działalność Zarządu SKP była zgodna ze Statutem, wnioskując o udzielenie absolutorium.

5. Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności SKP, sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia oraz sprawozdanie Komisji Rewi­zyjnej dotyczące działalności Zarządu w okresie sprawozdawczym. Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za rok sprawozdawczy od 31 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. 

6. Prezes SKP przedstawił plan działalności Stowarzyszenia na przyszły rok:

-           zachęcił do nadsyłania artykułów do „Biuletynu SKP”, który stanowi „łącznik” między członkami Stowarzyszenia. Zaapelował, aby publikacje dotyczyły aktualnych wydarzeń, którymi żyje Kościół w Polsce;

-           zapowiedział, że materiały z konferencji zostaną opublikowane, dlatego zwrócił się do Prelegentów z prośbą o przesłanie tekstów swoich wystąpień;

-           zachęcił do zgłaszania ewentualnych propozycji dotyczących tematyki i miejsca następnej konferencji Kanonistów.

7. Z uwagi na brak wolnych wniosków, Przewodniczący podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął Walne Zebranie SKP.

 Dr Agnieszka Romanko – asystent Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Information about Author: Agnieszka Romanko, Ph.D. assistant, Department of Public and Constitutional Church Law, Institute of Canon Law, Faculty of Law, Canon Law and Administration at the John Paul II Catholic University of Lublin, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.