Zbigniew Tracz

Rys historyczny i prawo obowiązujące

Kościół rzymskokatolicki obrządku łacińskiego w Polsce w swojej terytorialnej strukturze organizacyjnej składa się z 41 diecezji i archidiecezji zgrupowanych w 14 prowincjach kościelnych, czyli metropoliach. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie utrwalonych w historii Kościoła ponaddiecezjalnych zespołów Kościołów partykularnych zwanych prowincjami kościelnym wraz z ich organami władzy.

Zbigniew Jaworski

Przypadająca w tym roku 25 rocznica promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz 15 rocznica podpisania i 10 rocznica ratyfikacji konkordatu między Stolica Apostolską a Rzeczpospolitą Polską, a także 17 rocznica odnowienia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego skłania do głębszej refleksji oraz rozpowszechniania zagadnień związanych ze służbą wojskową osób duchownych. Na wstępie trzeba przyjąć, iż tematyka artykułu dotyczy zasadniczej służby wojskowej osób duchownych (diakonów, prezbiterów, biskupów), a nie zawodowej służby wojskowej, a precyzyjniej ustawowego obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej, a nie duszpasterstwa wojskowego odnowionego na podstawie konstytucji apostolskiej Spirituali militum curae (1986 r.)[1] oraz statutu ordynariatu (1991r.)[2].

Józef Krukowski

I. Uwagi wstępne

Dziesiąta rocznica ratyfikacji Konkordatu /1/ stanowi okazję do refleksji nad jego realizacją w celu ustalenia odpowiedzi na następujące pytania: